Vedtekter

Les våre vedtekter her:
§ 1 Hammerfest Næringsforening sitt mål er å bidra til økt aktivitet og positiv næringsutvikling i Hammerfest. Hammerfest Næringsforening kan ta del i områder som defineres under dette området. I tillegg skal Hammerfest Næringsforening eie og forvalte Handelsstandens Hus AS Foreningen har forøvrig et ideelt formål og bidrar ikke til direkte økonomiske fordeler verken for medlemmene eller seg selv. Foreningens eventuelle overskudd skal tillegges foreningens egenkapital. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foreningens forpliktelser.

§ 2 Som medlemmer kan opptas foretak og foreninger med virksomhet i Hammerfest kommune. Utmelding skjer skriftlig til leder innen 1. desember hvert år.

§ 3 Medlemmer av foreningen betaler en årlig kontingent og serviceavgift som fastsettes av årsmøtet. Dersom et medlem etter skriftlig påkrav ikke har betalt foregående årskontingent og serviceavgift, strykes vedkommende som medlem. (NY, endringsdato 7.juni 2022 ved årsmøte)

§4 Foreningens styre består av leder og 5 styremedlemmer valgt av årsmøtet for 2 år om gangen. Årsmøtet velger i tillegg 2 vara medlemmer som tiltrer styret i den orden de er valgt. Årsmøtet velger videre foreningens revisor, samt en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteens innstilling på leder, styremedlemmer og vara medlemmer, og styrets innstilling på revisor, sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. (NY, endringsdato 7.juni 2022 ved årsmøte)

§ 5 Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan ansette daglig leder. Styret representerer foreningen på generalforsamlingen i Handelsstandens Hus AS eller andre selskaper hvor foreningen er aksjonær. I sistnevnte tilfelle kan styret delegere myndigheten til et styremedlem eller daglig leder. Styret innkaller til medlemsmøter når dette finnes nødvendig, dog minst 4 ganger i året. Minst 4 medlemmer kan skriftlig forlange medlemsmøte sammenkalt til behandling av bestemt angitt sak. Over alle foreningens forhandlinger føres protokoll.

§ 6 Årsmøtet holdes innen utgangen av mai. Innkalling skjer med minst 3 ukers skriftlig varsel til medlemmene med beskrivelse av de saker som skal behandles. Årsmøtet behandler: 1. Årsberetning 2. Revidert regnskap 3. Valg 4. Øvrige saker som hører under årsmøtet i hht vedtektene Saker som ønskes behandlet, må sendes styret skriftlig 2 uker før årsmøtet. Alle beslutninger fattes med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3-del av medlemmene skriftlig begjærer dette. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal gjøres på samme måte som til ordinært årsmøte.

§ 7 Stemmerett på årsmøtet utøves kun ved personlig fremmøte, og sakene avgjøres med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme saken, unntatt ved personvalg hvor det i så tilfelle skal foretas loddtrekning.

§ 8 Styret kan opprette bransjegrupper, prosjektgrupper eller andre grupperinger en anser som formålstjenlig. For bransjegrupperinger skal det opprettes styringsgrupper som utpekes av styret til å lede de ulike satsningsområder. Styringsgruppene kan bestå av mellom 3 til 5 personer og koordineres av daglig leder. Virksomheten til grupperingene må være i overensstemmelse med foreningens vedtekter og formål.

§ 9 Vedtektsendringer skal behandles på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og må vedtas med 2/3 dels flertall av de møtende medlemmene. Forslag til vedtektsendring må innsendes til styret senest 2 uker før årsmøtet.

§ 10 Vedtak om oppløsning av foreningen gjøres på årsmøte. Minst 2/3 deler av foreningens medlemmer må være tilstede, og 2/3 deler av de frammøtte må stemme for oppløsning. De samme krav til oppmøte og stemmegivning gjelder ved beslutning om anvendelse av foreningens midler i tråd med foreningens formål etter at foreningen er oppløst.